Retail Jobs

1 CẦN NAM PHỤ VIỆC CHO TIỆM LIQUOR, KHÔNG CẦN ENGLISH
Retail Jobs | April 23, 2014 | San Jose, CA () | Price: Check with seller

CẦN NAM PHỤ VIỆC CHO TIỆM LIQUOR, KHÔNG CẦN ENGLISH, LÀM 5 NGÀY / WEEK, 2PM TO 12AM, LƯƠNG $1,200/MONTH. L/L (408) 841-6288 OR (408) 891-6089