Religion - Churches - Temples

Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa

1 NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BÁT NHÃ
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 47110 Ste Livrade, FRANCE () | Price: Check with seller

NIỆM PHẬT ÐƯỜNG BÁT NHÃ Thượng Tọa Thích Phước Toàn CAPIBAT .M1 47110 Ste Livrade, FRANCE Tel. 53 01 02 10

1 CHÙA PHÁP VƯƠNG
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 03210 Noyan, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA PHÁP VƯƠNG 1 Allé de la Pagode 03210 Noyan, FRANCE Tel. 70 47 29 37

1 CHÙA HOA NGHIÊM
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 94290 Villeneuve le Roi, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA HOA NGHIÊM Hòa Thượng Thích Trung Quán 20 Rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve le Roi, FRANCE Tel. 45 97 17 03

1 CHÙA KỲ VIÊN
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 93150 Blane Mesnil, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA KỲ VIÊN 52 Rue Plrre Sémard 93150 Blane Mesnil, FRANCE Tel. 4865 57 68

1 PHỔ ÐÀ NI TỰ
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 13015 Marseille, FRANCE () | Price: Check with seller

PHỔ ÐÀ NI TỰ Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn 226 Chemin de St Antoine St Joseph 13015 Marseille, FRANCE Tel. 491 51 50 81

1 CHÙA TỪ QUANG
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 06000 Nice, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA TỪ QUANG Hòa Thượng Thích Tâm Châu 32 Rue Dr. Ménard 06000 Nice, FRANCE Tel. 493 81 48 57

1 CHÙA HỒNG LIÊN
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 83600 Fréjus, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA HỒNG LIÊN Ni Sư Thích Nữ Chân Mỹ 13 Rue Henri Giraud 83600 Fréjus, FRANCE Tel. 49453 25 29

1 CHÙA TỊNH TÂM
Religion - Churches - Temples / Nhà thờ - Chùa | July 20, 2013 | 93130 Sèvres, FRANCE () | Price: Check with seller

CHÙA TỊNH TÂM Thượng Tọa Thích Thích Phước Toàn 2 Rue des Bois BP 24 93130 Sèvres, FRANCE Tel. 45 07 10 97